Партньори

По проект BG05М2ОР001-2.006 „Ученически практики – фаза 1”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от …