Еразъм+

На 28.11.2018г. в столовата на ПГАТ „Цанко Церковски” се проведе официално презентиране за отчитане на проект „ За моята успешна реализация на пазара на труда” – 2018 – Перуджа, Италия, по програма „Еразъм+”. На тържеството присъстваха: г-жа Катя Димитрова – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Павликени, ученици и учители от СУ „Бачо Киро” и ОУ „Св. Климент Охридски”, участници в проекта, ученици от 10 – те класове, потенциални ползватели по проекта, както и ученици и учители от гимназията.
След представянето на презентация, разказваща за дейностите на учениците в периода 21 юни – 05 юли 2018г. в Италия, г-жа Миглена Желязкова, директор на ПГАТ „Ц.Церковски”, връчи сертификатите „Europass” на участниците. Тържеството завърши с кетъринг, подготвен от ученици в специалност „Селски туризъм” .

 Европейски практики и иновации в моята професия


От 04 до 18 юли 2017 година тридесет ученици и трима учители от Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” – гр. Павликени проведоха практическо обучение в провинция Каталуния, Кралство Испания. Реализираните дейности са по проект „Европейски практики и иновации в моята професия” – програма „Еразъм +”. Партньор по проекта е Центърът за обучение MathAdvantage – гр. Сабадел, Каталуния с ръководител Людмила Балканджиева. Участниците в практиката са ученици от две специалности – „Механизация на селското стопанство” и „Селски туризъм”. По време на обучението учениците имаха възможност да развиват своите професионални умения и компетенции в различни обекти – производствени предприятия, земеделски стопанства, заведения за хранене и развлечение, центрове за професионална квалификация и офиси за туристическа информация. Културната програма, която организацията – домакин предложи на учениците, включваше посещения на интересни културно-исторически забележителности в градовете Лерида, Сабадел и Барселона. Практиката изпълни своите предварително заложени цели, сред които придобиване на опит в реална работна среда, създаване на нови приятелства и изграждане на младите участници като пълноценни граждани на Европа и света.

Асен Асенов
Учител от направление Туризъм и туристически дейности


От 7 до 27 юли 2014 година 20 ученици от Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” Павликени изведоха производствената си практика в гр. Севиля, Испания по проект „Европейски стандарти и иновации в туризма”,  по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”. След успешното приключване на обучението те получиха сертификат Europass мобилност.
Учениците бяха разпределени в различни хотели на територията на град Севиля и участваха в практически дейности, свързани с: маркетинг и реклама в туризма, комплексно обслужване на гости в хотела, работа по определени стандарти в сферата на хотелиерството, ресторантъорството и туристическото обслужване; технологии на приготвяне и поднасяне  на традиционни испански ястия и десерти; аранжиране и поддържане на открити части към местата за пребиваване. Освен това те имаха възможност да се докоснат и до културното наследство на тази страна, посещавайки редица туристически обекти в района на гр. Севиля

Те усъвършенстваха и надградиха знанията и практическите си умения в реална и модерна работна среда, с което се засили интересът им за участие в международни програми.

Своите впечатления от работната среда в страната – домакин те разказаха пред свои съученици, учители и родители в училището по време на срещата за отчитане на проекта.


Финансиран от Европейската комисия, в рамките на секторна програма Леонардо да Винчи, програма „Учене през целия живот“, мярка Мобилност на ученици.
Проектът се реализира в партньорство с организация Есмовия гр. Валенсия. Преките ползватели са 20 ученика от специалностите „Селски туризъм“ и „Икономика на земеделското стопанство“. Целите на проекта са:

  • Да се усъвършенстват професионалните умения и компетенции на ползвателите в областта на туризма с акцент върху новите алтернативни форми на туризъм.
  • да се подобрят професионалните знания и практически умения, на ползвателите в реални условия в действащи туристически фирми, семейни хотели и селски къщи.
  • да се усъвършенстват езиковите познания на ползвателите и професионалната им лексика в областта на туризма.
  • да си създадат професионална нагласа и отговорност към изпълнение на поставените задачи.
  • да се повиши мотивацията на ползвателите за започване на работа в туристически фирми и стартиране на собствен бизнес.
  • да се формира мотивация за постоянно професионално развитие, усъвършенстване и учене през целия живот.
  • да придобият европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към Европейската общност.

Финансиран от Европейската комисия, в рамките на секторна програма Леонардо да Винчи, програма „Учене през целия живот”, мярка Мобилност на учители-специалисти.

В периода 02-14 май 2010 година 10 учители-специалисти по професионална подготовка обмениха опит със свои колеги от Белгия.

Тази невероятна възможност бе реализирана по проект „За равни възможности в обединена Европа”, разработен в рамките на секторна програма „Леонардо да Винчи”. Проектът бе на стойност 21656 евро. Партньор по проекта бе Ministere de la Communaute francaise Direction Generale de l’enseignement obligatoire Centre de Coordination et de Gestion des Programmes europeens – Белгия. Българската група бе приветствана в гр. Намур от г-н Alain Fossion, представител на организацията-домакин CEFA. Те бяха подготвили изключително разнообразна и интензивна програма, която даде възможност на учителите да обменят опит и да споделят добри практики. Това от своя страна ни водеше към постигане целта на проекта – да се повиши качеството на професионалното образование и обучение, чрез подобряване компетенциите на учителите и иновативността на преподаване по специалните предмети.

В първия работен ден се проведе семинар, в който участниците имаха възможност да се запознаят с политиката на Белгия в сферата на образованието и образователната система на Валония. Българските учители наблюдаваха разнообразни методи за провеждане на практически занятия. Белгийските ученици реализираха идейни проекти по озеленяване, строителство, дървообработване. В специализирани халета, поставени в реална работна среда те ремонтираха автомобили, оставени за ремонт от действителните им собственици, изграждаха от специално подготвени за целта материали елементи от сградни конструкции, басейн, барбекю, реализираха дизайнерски решения от дърво за дома и градината.
В следващия работен ден бе организирано посещение на уроци по Горско стопанство, Цветарство, Растениевъдство, Околна среда, Механизация, Животновъдство. В професионалното училище ITHCF Centre technique Horticole de Gembloux учителите се запознаха с училищната документация. Изключително впечатление направи системата на организация и начина на преподаване на учебния материал чрез създадени, специално за целта електронни учебници с помощта, на които учениците възприемаха нови знания.

На среща с директори на земеделски училища – членове на европейската Асоциация на земеделското образование в Техническия център / Centre technique Horticole de Gembloux / бяха обсъдени възможностите за разработване на електронен учебен курс по механизация на селското стопанство, който да се използва в обучението на учениците по технически дисциплини. На този форум училището получи покана да инициира създаването на структура, която да стане член на Асоциацията.

Във ферма за развъждане и отглеждане на охлюви в гр. Beuzet белгийски ученици от специалност „Животновъдство” демонстрираха умения по време на производствената си практика.

В Центъра за агрономически технологии в гр. Stree учителите се запознаха с процеса за получаване на биотопливо от оборски тор както и с политиката на институцията по отношение на технологии, свързани с екологията и опазването на околната среда.

Всеки ден носеше нови предизвикателства, свързани с нови запознанства и нови срещи в: Институт на Екосъвета; Ден на отворените врати в държавната администрация на околната среда; провинциално училище по селско стопанство в Saint – Quentin; Център за агрономически изследвания; усетихме и атмосферата на университетските аудитории в изследователския център за селскостопанска техника. На изключително високо ниво премина срещата с г-н Ван Рид – Министър на образованието на Валония. Тук бе споделен опит по отношение на системата на професионалното обучение в двете държави. Гостоприемното отношение на министъра и представителите на неговия екип ни позволи да споделим проблеми, провокира ни да представим успешни практики. Обединихме се около няколко идеи, по които бихме могли да работим в бъдеще. Водещата дума тук бе креативност в действията и подходите.

Времето на участниците в мобилността бе ангажирано и с изключително интересни обекти за посещение: Обиколка на Намур и цитаделата на града, дегустация в пивоварна, разходка в ботаническата градина и кралските оранжерии, един ден за лозарството в лозето на „Бон Барон” и посещение в Брюксел. Истината е, че ние като специалисти, се запознахме с иновативни методи и практики, които в близко бъдеще ще трансферираме в обучението. Амбицирани сме да приложим опита на колегите си по отношение качеството на преподаване с разработването на електронни уроци. Така нашите ученици ще имат достъп до учебните материали както на хартиен, така и на електронен носител.


Финансиран от Европейската комисия, в рамките на секторна програма Леонардо да Винчи, програма „Учене през целия живот”, мярка Мобилност на ученици. Екипът по проекта работи в партньорство с Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH – Германия.

През месец май 2008 година 20 ученика, преминаващи през първоначално професионално обучение от специалностите „Цветарство”, „Растителна защита и агрохимия”, „Механизация на селското стопанство” и „Икономика на земеделското стопанство” проведоха двуседмичен стаж в Германия. Мобилността се осъществи от 29 март до 12 април 2009 година. По време на практическото обучение учениците от ПГАТ „Цанко Церковски” получиха възможност да усвоят нови знания и умения в областта на земеделието; да се запознаят с иновативни технологии в областта на растениевъдството, цветарството, механизацията на производствените процеси, природозащитните дейности, екологичното селско стопанство и производството на органични продукти в Германия, както и с културните традиции на една напреднала европейска страна. Взаимоотношенията с партньора им дадоха възможност за развитие на тяхната комуникативност и адаптираност към нови условия на труд.

На всички ползватели на проекта беше издаден международно признат сертификат Europass мобилност /формуляр на Европейския съюз/, който удостоверява повишените им професионални компетенции.

 


Страница 1 от 212