Вътрешни правила

 Отмяна на вътрешните правила за обществени поръчки

 Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки


Обществена поръчка 2023 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Авариен ремонт на покриви на учебна сграда и физкултурен салон на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, град Павликени“, достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с индикатор 02421-2023-0001

2023 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на земеделска техника

Обява

Тръжна документация


2023 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – спортно игрище, предназначено за тенис на корт

Обява

Тръжна документация


2023 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на автомати за топли напитки – 2 броя

Обява

Тръжна документация


2023 г.

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на училищен павилион

Обява

Тръжна документация


2022 г.

Обществена поръчка 2022г.
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на торове за земеделски площи, собственост на ПГАТ „Цанко Церковски“, град Павликени“, достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с индикатор 02421-2022-0005

Обществена поръчка 2022г.
Публично състезание с предмет: „Доставка на торове за земеделски площи, собственост на ПГАТ „Цанко Церковски“, град Павликени“, достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с индикатор 02421-2022-0004

Обществена поръчка 2022г.
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на торове за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски“, град Павликени“, достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с индикатор 02421-2022-0003

Обществена поръчка 2022г.
Публично състезание с предмет: „Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и пропан-бутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски“, град Павликени“, достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с индикатор 02421-2022-0002

Обществена поръчка 2022г.
Публично състезание с обява с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване на учебно-производствената база със съвременна металообработваща машина – струг с централно програмно управление  –  за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски”– гр. Павликени“, достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с идентификатор 02421-2022-0001

2021 г.

Обществена поръчка 2021г.
Публично състезание с обява с предмет: „Доставка на земеделска техника трактор за нуждите на учебно-производствената база на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“, достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с идентификатор 02421-2021-0004

2021 г.

Обществена поръчка 2021г.
Събиране на оферти с обява с предмет„Доставка на растения за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени по проект „Природа за утре“ към Национална кампания „Чиста околна среда-2021г.“

Документация


2021 г.

Обществена поръчка 2021г.
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и пропан –бутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски, град Павликени“, достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с идентификатор 02421-2021-0003

2021 г.

Обществена поръчка 2021г.
Събиране на оферти с обява с предмет: Доставката на хранителни продукти за нуждите на
Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – град Павликени“, по обособени позиции достъпна в Портала за електронни обществени поръчки, с идентификатор 02421-2021-0002

2021 г.

Обществена поръчка 2021г.
Събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на сградата на общежитието на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, град Павликени“
достъпна в Портала за електрони обществени поръчки, с идентификатор 02421-2021-00012020 г.

Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет „Доставка и монтаж на оборудване на учебно-производствената база със съвременна металообработваща машина – вертикален обработващ център –  за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Специфични указания за подаване на оферти чрез ЦАИС ЕОП

Образци

Заповед.ОП.ЦПУ

Проектодоговор.ОП.ЦПУ

Указания.Техническа спецификация. ОП. ЦПУ


2020 г.

Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на оборудване на учебно-производствената база със съвременна специализирана земеделска техника“,
 за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Специфични указания за подаване на оферти чрез ЦАИС ЕОП

Образци

Заповед.ОП.ССМ

Проектодоговор.ОП.ССМ

Указания.Техн.спецификация.ОП.ССМ


Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Ремонт на учебна работилница по ССМ“,
 за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Покана

 Техническо предложение – Приложение 3

Приложение 1

Приложение 2


Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка и монтаж на светлинно табло с над 260 пътни знака с дистанционно управление“,
 за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Покана

Техническа спецификация – Приложение 3

 Приложение 1

 Приложение 2


Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и дидактически средства“,
 за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Покана

Техническа спецификация

Ценово предложение


Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка на спално бельо, завивки и постелъчен инвентар
 за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Покана

Тех. спецификация текстил – Приложение 3

Приложение 1

Приложение 2


Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка ИКТ оборудване
 за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Покана

Техническа характеристика лаптопи – Приложение 3

 Приложение 1

Приложение 2

Протокол  на комисията за подбор на оферти

Заповед – спечелили доставка обзавеждане и ИКТ


Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка и монтаж на обзавеждане
 за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Покана

Техническа характеристика – Приложение 3

Приложение 1

Приложение 2

Протокол  на комисията за подбор на оферти

Заповед – спечелили доставка обзавеждане и ИКТ


Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ
пропанбутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Договор за обществена поръчка/23.04.2020г. – качен на 27.04.2020г.

Протокол за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ пропан-бутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски“ град Павликени – 21.04.2020 година

СЪОБЩЕНИЕ – 14.04.2020г.

ОБЯВА ID9098087 – 14.04.2020г.

ЗАПОВЕД – 14.04.2020 г.

Проектодоговор – 01.04.2020 г.

Образци на документи – 01.04.2020 г.

Техническа специафикация – 01.04.2020 г.  

 Документация за участие – 01.04.2020 г.

 Обява_9097885 – 01.04.2020 г. 


 Oбява търг училищен павилион – 13.01.2020 г.


2019 г.

 Обява – търг -31.10.2019г.

 Oбява търг комбайн – 30.08.2019 г.


Обществена поръчка 2019г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ
пропанбутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“, ID 9085904

 Договор за обществена поръчка №1/29.03.2019 г. – качен на 05.04.2019 г.

 Протокол за обществена поръчка с предмет : Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ-пропан бутан  за нуждите на ПГАТ  „Цанко Церковски“ град Павликени – 25.03.2019 година

 Разяснения по постъпили въпроси във връзка с обществена поръчка – 13.03.2019 г.

 Заповед удължаване на срок – 11.03.2019 г.

 Съобщение – 11.03.2019 г.

 Обява_АОП_ID9086599 – 11.03.2019 г.

 Техническа спецификация – 21.02.2019 г.

 Обява – 21.02.2019 г.

 Образци на документи – 21.02.2019г.

 Документация за участие – 21.02.2019 г.


2018 г.

Обществена поръчка 2018г.
Събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на дизелово гориво, бензин A-95H и газ пропан-бутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени“ – ID 9072948

 Договор за обществена поръчка №1/30.03.2018 г. – качен на 05.04.2018г.

 Протокол на комисията  за Обществена поръчка с предмет: Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ пропан-бутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени – 23.03.2018г.

 Разяснения по постъпили въпроси във връзка с обществена поръчка 2 – 28.02.2018 г.

 Разяснение по постъпили въпроси във връзка с обществена поръчка – 28.02.2018 г.

 Разяснения по постъпили въпроси във връзка с обществената поръчка – 21.02.2018г.

 Образци на документи – 13.02.2018 г.
 Документация за участие – 13.02.2018 г.
 Обява – 13.02.2018 г.


2017 г.

 Обява за търг


2015 г.

„Проектиране и изграждане на асансьор за лица с увреждания“ (инженеринг) в Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” гр. Павликени, по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“

 До средствата за масово осведомяване
 Документи за участие
 Образци на документи
 Банкова гаранция за авансово плащане


2014 г.

„Извършване на обследване на сгради за установяване на технически характеристики“

 Информация за приключен договор

 Договор с приложения
 Информация за извършено плащане

 Протокол комисия
 Заповед утвърждавам

 До средствата за масово осведомяване
 Банкова гаранция за авансово плащане
 Документация за участие
 Образци на документи
 Заповед за процедура

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат“

 Информация за приключен договор

 Договор с приложения
 Информация за извършено плащане

 Протокол комисия
 Заповед утвърждавам

 До средствата за масово осведомяване
 Банкова гаранция за авансово плащане
 Документация за участие
 Образци за документи
 Заповед процедура

Избор на изпълнител за доставка на трактор за култиватор за слята обработка за нуждите на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковки“

 Информация за извършено плащане

 Договор за доставка
 Приложение на договор за доставка

 Протокол №1 от 06.10.2014 г. за дейността на комисията по разглеждане, междинно оценяване, и класиране на офертите за изпълнение на обществена поръчка – открита процедура
 Приложение № 1 Списък за съответствие на документите в плик № 1 в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на трактор и култиватор за слята обработка за нуждите на Професионална гимназия по аграрни технологии ”Цанко Церковски”
 Протокол №2 от 20.10.2014 г. за дейността на комисията по отваряне и оценяване техническите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници
 Протокол №3 от 08.10.2014 г. за дейността на комисията по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници
 Решение № 58 от 21.10.2014 год. за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител и отстранените от участие в процедурата участници

 Съобщение

 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП
 Том VI, T1 образци – приложения