гр. Павликени, бул.: "Руски" №46 0610/52 003 pgat_pavlikeni@abv.bg

Профил на купувача

Вътрешни правила

 Отмяна на вътрешните правила за обществени поръчки

 Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки

 Заповед за поддръжка на сайта на ПГАТ „Цанко Церковски“


2020 г.


Обществена поръчка 2020г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ
пропанбутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“

Договор за обществена поръчка/23.04.2020г. – качен на 27.04.2020г.

Протокол за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ пропан-бутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски“ град Павликени – 21.04.2020 година

СЪОБЩЕНИЕ – 14.04.2020г.

ОБЯВА ID9098087 – 14.04.2020г.

ЗАПОВЕД – 14.04.2020 г.

Проектодоговор – 01.04.2020 г.

Образци на документи – 01.04.2020 г.

Техническа специафикация – 01.04.2020 г.  

 Документация за участие – 01.04.2020 г.

 Обява_9097885 – 01.04.2020 г. 


 Oбява търг училищен павилион – 13.01.2020 г.


2019 г.

 Обява – търг -31.10.2019г.

 Oбява търг комбайн – 30.08.2019 г.


Обществена поръчка 2019г.
Събиране на оферти с обява с предмет„ Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ
пропанбутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени“, ID 9085904

 Договор за обществена поръчка №1/29.03.2019 г. – качен на 05.04.2019 г.

 Протокол за обществена поръчка с предмет : Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ-пропан бутан  за нуждите на ПГАТ  „Цанко Церковски“ град Павликени – 25.03.2019 година

 Разяснения по постъпили въпроси във връзка с обществена поръчка – 13.03.2019 г.

 Заповед удължаване на срок – 11.03.2019 г.

 Съобщение – 11.03.2019 г.

 Обява_АОП_ID9086599 – 11.03.2019 г.

 Техническа спецификация – 21.02.2019 г.

 Обява – 21.02.2019 г.

 Образци на документи – 21.02.2019г.

 Документация за участие – 21.02.2019 г.


2018 г.

Обществена поръчка 2018г.
Събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на дизелово гориво, бензин A-95H и газ пропан-бутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени“ – ID 9072948

 Договор за обществена поръчка №1/30.03.2018 г. – качен на 05.04.2018г.

 Протокол на комисията  за Обществена поръчка с предмет: Доставка на дизелово гориво, бензин А-95 и газ пропан-бутан за нуждите на ПГАТ „Цанко Церковски” – гр. Павликени – 23.03.2018г.

 Разяснения по постъпили въпроси във връзка с обществена поръчка 2 – 28.02.2018 г.

 Разяснение по постъпили въпроси във връзка с обществена поръчка – 28.02.2018 г.

 Разяснения по постъпили въпроси във връзка с обществената поръчка – 21.02.2018г.

 Образци на документи – 13.02.2018 г.
 Документация за участие – 13.02.2018 г.
 Обява – 13.02.2018 г.


2017 г.

 Обява за търг


2015 г.

„Проектиране и изграждане на асансьор за лица с увреждания“ (инженеринг) в Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” гр. Павликени, по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“

 До средствата за масово осведомяване
 Документи за участие
 Образци на документи
 Банкова гаранция за авансово плащане


2014 г.

„Извършване на обследване на сгради за установяване на технически характеристики“

 Информация за приключен договор

 Договор с приложения
 Информация за извършено плащане

 Протокол комисия
 Заповед утвърждавам

 До средствата за масово осведомяване
 Банкова гаранция за авансово плащане
 Документация за участие
 Образци на документи
 Заповед за процедура

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат“

 Информация за приключен договор

 Договор с приложения
 Информация за извършено плащане

 Протокол комисия
 Заповед утвърждавам

 До средствата за масово осведомяване
 Банкова гаранция за авансово плащане
 Документация за участие
 Образци за документи
 Заповед процедура

Избор на изпълнител за доставка на трактор за култиватор за слята обработка за нуждите на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковки“

 Информация за извършено плащане

 Договор за доставка
 Приложение на договор за доставка

 Протокол №1 от 06.10.2014 г. за дейността на комисията по разглеждане, междинно оценяване, и класиране на офертите за изпълнение на обществена поръчка – открита процедура
 Приложение № 1 Списък за съответствие на документите в плик № 1 в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на трактор и култиватор за слята обработка за нуждите на Професионална гимназия по аграрни технологии ”Цанко Церковски”
 Протокол №2 от 20.10.2014 г. за дейността на комисията по отваряне и оценяване техническите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници
 Протокол №3 от 08.10.2014 г. за дейността на комисията по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници
 Решение № 58 от 21.10.2014 год. за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител и отстранените от участие в процедурата участници

 Съобщение

 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП
 Том VI, T1 образци – приложения