ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.023-МИГ ПАВЛИКЕНИ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 06 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И В ТРУДНО ДОСТЪПНИ РАЙОНИ“

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ПЕРИОД: от 30.07.2020 г. до 30.07.2022 г.

ПАРТНЬОР: ОУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» С. БАТАК

ДЕЙНОСТ 1

ОБОРУДВАНЕ НА ЗАЛА ЗА СРЕЩИ
ДЕЙНОСТ 2

РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ
ДЕЙНОСТ 3

ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА
ДЕЙНОСТ 4

КЛУБ ИКТ
ДЕЙНОСТ 5

КЛУБ СПОРТ
ДЕЙНОСТ 6

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА И
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА
ДЕЙНОСТ 7

ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ  ГРУПИ