по договор:14362/ 27.04.2021 г.  финансиран  от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите, в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2021“

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  4 963,96 лв

Срок за изпълнение на дейностите: 31.Х.2021 г.


Зелена класна стая изграждат учениците на ПГАТ

Проект  „Природа за утре “ реализират  учениците на професионалната гимназия. Той е част от националната кампания „Чиста околна среда 2021“ и предвижда залесяване и облагородяване на зелените площи на училището, както и изграждане на  зелена класна стая с модерно оборудване за измерване на природни компоненти. Стартът на проекта започна с общите усилия  и ентусиазъм на ученици, учители и персонал като още първия ден бяха засадени над 30 различни дръвчета. Очаква се техният брой,  до края на учебната година, да стане … Работата продължи със създаване на две цветни градини. В момента учениците изработват учебните маси за зелената класна стая  от дървени палети, любезно предоставени от УНИПАК АД – партньор на училището по проекта.  До началото на следващата учебна година се очаква класната стая на открито да бъде оборудвана с мултимедия и уреди за изследване на почвата, въздуха и водата. С изследователски цели ще бъдат поставени  и компостери. Проект „Природа за утре“ на ПГАТ „Цанко Церковски“ е финансиран от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) към МОСВ и цели повишаване на екологичната култура на учениците, чрез  създаване на условия за качествено провеждане на обучение сред природата