Прием


Kратък клип


Професия: Техник на селскостопанска техника

Специалност: Механизация на селското стопанство

 


Професия: Полиграфист

Специалност: Полиграфия

 


Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност

Специалност: Селски туризъм

 


Професия: Оператор в хранително-вкусовата промишленост

Специалност: Производство и преработка на млечни продукти

 


Прием 2019 – 2020 – пълен клип