Ръководство

Миглена Христова Желязкова – Директор

Енгин Зюрапов Нуриев – заместник директор по учебна дейност

Христо Йорданов Узунов – заместник директор по учебно-производствена дейност

Тихомир Весков Данев – Главен счетоводител


Счетоводство

Ирина Кирчева Банов – Счетоводител

Ангел Анатолиев Ангелов – Счетоводител


Учители

Румен Витлянов Христов – Главен  учител

Иван Кръстев Иванов – Старши учител по Български език и литература

Петина Иванова Добрева – Старши учител по Български език и литература

Савина Благоева Блажева – учител по Български език и литература

Любослава Цанкова Великова – учител по Английски език

Стефка Иванова Михайлова – Старши учител по Руски език

Магдалена Пламенова Йорданова – учител по Математика

Петя Аспарухова Аспарухова – учител по Математика

Стамен Пенчев Иванов – учител по Информационни технологии

Мариана Стефанова Илиева – Старши учител по Физика и астрономия

Венцислав Иванов Великов – учител по История и цивилицазии

Йовка Петрова Драганова – учител по География и икономика

Цветелинка Живкова Гунева – Старши учител по Философия

Мария Петкова Занева – Старши учител по Биолоия и здравно образование

Тодор Стефанов Станев – Старши учител по Физическо възпитание и спорт

Асен Цанев Георгиев – учител по Физическо възпитание и спорт

инж. Невена Любенова Стоянова – Старши учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

инж. Иван Дянков Дянков – учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

инж. Саша Панджич – учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

инж. Иван Асенов Ковачев – Старши учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

инж. Петя Емилова Василева – учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

Валентин Венкославов Савов – учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

Иван Григоров Димитров – учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

Бисер Иванов Борисов – инструктор

Илиана Светославова Грунева – учител професионална подготовка

Елиза Сезгинова Величкова – учител професионално направление „Туризъм“

Валерия Стоянова Михайлова – учител професионално направление „Туризъм“

Николина Стоянова Георгиева – учител по професионално направление „Полиграфия“

инж. Найден Иванов Найденов – учител по професионално направление „Полиграфия“

Пламенка Николаева Николаева – учител по професионално направление „Полиграфия“

Диляна Борисова Попова – учител по Общообразователни дисциплини

Диляна Стефанова Ангелова – учител по Икономически дисциплини

Ива Досиславова Иванова – учител по професионално направление „Мляко и млечни продукти“

инж. Майя Емилова Калчева-Дечева – учител по професионално направление „Машини и системи с ЦПУ“

Гинка Христова Среброва – Ресурсен учител

Доц. Инж. Искрен Тодоров Спиридонов  – лектор по професионално направление „Полиграфия“


Педагогически съветник

Даринка Христова Иванова


Възпитател в училищно общежитие

Христина Красимирова Тодорова


Администрация

Яница Антонова Събева – технически секретар

Даниела Христова  Димитрова – Оператор копирна техника


Домакин

Ваня Атанасова Мъстева


Библиотекар

Славка Александрова Миленова


Механик

Димитър Александров Димитров


Огняр

Борис Георгиев Борисов


Ел. техник

Ангел Борисов Кирев


Готвач

Сашка Любенова Трифонова


Шофьори на автобуси

Георги Любомиров Генчев

Занко Иванов Захариев

Иво Иванов Христов

Тихомир Петров Русанов


Общ работник

Красимир Христов Горанов

Величко Цветанов Георгиев


Чистач производствени помещения

Катя Колева Бошнакова

Юлияна Тодорова Николова

Даниела Петкова Гаравалова

Зорница Димитрова Георгиева

Пенка Христова Пенчева


Пазач училищно общежитие

Антоний Борисов Георгиев

Георги Пенчев Христов

Ибрям Юсменов Ибрямов