ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

9 ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ – ООП – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ:
 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

ИВАН ИВАНОВ
 
ПЕТИНА ДОБРЕВА

  САВИНА БЛАЖЕВА

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ:

МАТЕМАТИКА

ГОРАН ДИНЕВ

ТЕОДОРА УЗУНОВА


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

11 ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ – ООП – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ:
 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

ИВАН ИВАНОВ
 
ПЕТИНА ДОБРЕВА

  САВИНА БЛАЖЕВА

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ:

МАТЕМАТИКА

СНЕЖАНКА СЕВДАНОВА

МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПЕТЯ СТЕФАНОВА