2021 – 2022 г.

План за защита на пребиваващите 21-22

План за осигуренист – зима

Спортен календар

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022

Етичен кодекс 21-22

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА У-ЩЕ 21-22

График държавни квалификационни изпити

Механизъм за превенция и закрила на деца жертви на насилие

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ПГАТ-ПЛАН-КОВИД-19-08.09.2021

План за превенция и закрила

План за сигурност и противодействие на тероризма 

Правилник ЗБУТ

Правилник общежитие

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия за развитие на училището

Учебни планове

VIII А – ЦПУ

VIII А- ппммп

VIII Б- МСС

VIII B – п

IX A – ППММП

IX А – ЦПУ

IX Б – МСС

IX В – П

Х А – ППММП

Х А – СТ

Х Б- МСС

Х В – П

ХI А – БА

XI Б -МСС

XI В – П

XII A – СТ

XII А – МСС

XII Б – БА


2020 – 2021 г.

Стратегия за развитие на училището


Етичен кодекс 2020


Вътрешни правила за повишаване на качеството на образованието


Вътрешни правила за получаване на стипендии


Годишен план за дейността 2020


Механизъм за превенция и закрила на деца, жертви


Механизъм за противодействие на училищ. тормоз


План за противодействие на училищния тормоз


План за сигурност при противодействие на тероризма


План превенция и закрила на деца и жертви от насилие


Правилник за дейността


Програма за гражднско, здравно и екологино образование


Програма за равни възможности


Училищна програма за ранно напускане на училище2019 – 2020 г.

Вътрешни правила за осигуряване на качеството на образованието


Етичен кодекс


Програма за равни възмоижности


Програма за ранно напускане


Стратегия за развитие 2019


 Постоянно действащи комисии


 План за проиводействие на тормоза


 Програма гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование


 Спортен календар


 Графици ДЗИ и ДКИ


 Годишен план за дейността на училището


Правилник общежитие


Дневно разписание


Неучебни, присъствени дни


Правилник за дейността на училището


2018 – 2019 г.


Годишен план за дейността на училището


Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище и намаляване броя на безпричинните отсъствия


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи


Етичен кодекс


 Самооценяване


 Мерки за осигуряване качеството на професионалното образование


 Вътрешни правила за осигуряване качеството на професионалното образование


 Образователна интеграция