Училищна документация

2019 – 2020 г.

Вътрешни правила за осигуряване на качеството на образованието


Етичен кодекс


Програма за равни възмоижности


Програма за ранно напускане


Стратегия за развитие 2019


 Постоянно действащи комисии


 План за проиводействие на тормоза


 Програма гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование


 Спортен календар


 Графици ДЗИ и ДКИ


 Годишен план за дейността на училището


Правилник общежитие


Дневно разписание


Неучебни, присъствени дни


Правилник за дейността на училището


2018 – 2019 г.


Годишен план за дейността на училището


Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище и намаляване броя на безпричинните отсъствия


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи


Етичен кодекс


 Самооценяване


 Мерки за осигуряване качеството на професионалното образование


 Вътрешни правила за осигуряване качеството на професионалното образование


 Образователна интеграция