На 01.08.1921 година по инициатива на Подвижната земеделска катедра в гр. В. Търново с подкрепата на Окръжната постоянна комисия и настояването на населението на с. Павликени е открито Зимно земеделско училище за младежи над 18 годишна възраст. Задачата на училището е била да даде на младежите теоретически знания в областта на земеделието и отраслите му. Занятията се водят от 15 октомври до 15 март. През учебната 1924/1925 година към него се открива Държавно девическо допълнително училище.

По искане на павликенската общественост и ръководството на училището през 1937/1938 година се открива Практическо девическо земеделско училище с двугодишен курс на обучение.

С решение на Министерството на Земеделието през 1945 година на базата на Практическото девическо земеделско училище се открива Държавна девическа гимназия, която дава подготовка по домакинство, теоретически и практически знания по селско стопанство. Завършилите получават средно образование и могат да продължат обучението си във висшите селскостопански учебни заведения.

През учебната 1948/1949 година се преименува на Девическа лозаро-полевъдна гимназия. Същата е с четири годишен курс на обучение, като отпадат домакинските предмети. Новата задача на училището е подготовка на ръководни и изпълнителски кадри за колективно селско стопанство.

От 1952/1953 гимназиите с професионална насоченост са трансформирани в техникуми. През няколко последователни години Техникума в Павликени има различни наименования: 1953/54 година – Техникум по хидромелиорации; през 1957/59 година е Селскостопански техникум по хидромелиорации и през 1959/60 година – Селскостопански техникум по поливно земеделие. Основна специалност е „Хидромелиорации”.От обучените ученици през годините училището е дало много учени – водещи в различни направления на селскостопанската наука. 

От 1961/62 до 2003 година основна специалност е Механизация на селското стопанство”, което обстоятелство променя наименованието на училището – „ Техникум по механизация на селското стопанство. През своето над 90 годишно съществуване училището е минало през много етапи на развитие. Трайна е тенденцията към въвеждане на нови и переспективни специалности, съответстващи на нуждите от нови професионални знания и умения. Така се стига до идеята за специалност „Икономика на земеделското стопанство“ и обучение след VII клас с интензивно обучение по английски език.

Учебната 2000/2001 година поставя началото на две нови специалности: „Лозаро-винар“ и „Горско и ловно стопанство“.

Традиция за учебното заведение е специалността „Механизация на селското стопанство“.

Добра подготовка по цветопроизводство, търговски дизайн и аранжиране, селскостопанска техника, растителна защита и агрохимия получават учениците в специалностите „Цветарство“ , „Земеделски техник“ и „Растителна защита и агрохимия“.

През учебната 2007/2008 година започва обучение по специалността „Селски туризъм“ с прием след VII клас.

За пълноценното извеждане на часовете непрекъснато се обогатява училищната материално-техническа база.

През 2003 година техникума получава ново име – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „Цанко Церковски“.

Ако през 1921 година се поставя началото на земеделското образование в Павликенски регион, днес ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени има богата история, завидно настояще и блестящо бъдеще, защото образованието и земеделието са били и ще бъдат приоритети по в развитието на България.