ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“,ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.,СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ДЕЙНОСТ 1,КАМПАНИЯ ОКТОМВРИ 2020 – ОКТОМВРИ 2021


За периода от 28.05.2021 г. до 02.06.2021 г. 20 педагогически специалисти от ПГАТ “Цанко Церковски“, гр. Павликени се включиха в обучениена тема: Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове чрез съвременните възможности на дигиталните технологии с продължителност: 48 академични часа за придобиване на 3 квалификационни кредита.Обучителна организация:Институт за човешки ресурси ООД, гр. София Място на провеждане: с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора, хотел “Загоре“