Защита на личните данни в ПГАТ „Цанко Церковски“

 Вътрешни правила

 Декларация за съгласие

 Унищожаване на документи

 Служебна тайна служители

 Протокол-инструктаж

 Ограничаване на обработването на ЛД

 Лични данни служител

 Лични данни родител

 Искане за преносимост на данни

 Искане за заличаване на данни

 Искане за достъп до лични данни

 Информация при кандидатстване за работа

 За запознаванес ВПЗЛД на служителите

 Жалба КЗЛД

 Декларация ЛД на кандидати за работа