В ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени  се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават при техническия секретар – стая 203, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

     Адрес:

     гр.Павликени, бул. „Руски” № 46

     етаж ІІ, стая 203 – Технически секретар

     тел:0610/5 20 03

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават на е-mail: c.cerkovski@pgat.bg