Административни услуги

 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 138 – Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием 

 138 – Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием 

 141 – Издаване на диплома за средно образование

 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 

  157 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи