138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление


 138 – Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием 

Заявление


 138 – Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием 

Заявление


 141 – Издаване на диплома за средно образование


 143 – Издаване на удостоверения за валидиране.

Заявление


 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 Заявление


 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити


  153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление


 154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 


 155 – Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

 Заявление


 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.

 Заявление


 156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.

Заявление